Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.БОРСА.BG

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между фирма Инженер.БГ ООД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201483080, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Александър Малинов“ 79А, и ползвателите (физически и юридически лица) на услуги, достъпни на сайта www.борса.bg.

I. РАЗДЕЛ „ОПРЕДЕЛЕНИЯ”

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Борса.BG” – „Инженер.БГ” ООД;

1.2. „ОУ” – настоящите общи условия, уреждащи достъпа и ползването на услуги, достъпни на сайта www.борса.bg;

1.3. „Услуги” – услугите, предоставяни от Инженер.БГ ООД посредством сайта www.Борса.bg, които могат да бъдат платени или безплатни, и включващи възможности за публикуване и търсене на обяви за свободни работни позиции, кандидатстване за работни места, съхранение на автобиографии и файлове, представяне и запознаване с работодатели, осъществяващи дейности в техническия сектор, и др. Услугите, предоставяни на сайта www.Борса.bg, са динамични, т.е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режимът на предоставяне им, за което Потребителите се уведомяват по подходящ начин;

1.4. „Сайта” – www.Борса.bg;

1.5. „Потребител” – всяко лице, осъществяващо достъп до интернет сайта www.Борса.bg и използващо някои от видовете Услуги, достъпни чрез него;

1.6. „Кандидат”- Потребител, физическо лице, което използва една от формите за кандидатстване по Обява, достъпна чрез сайта www.Борса.bg;

1.7. „Работодател”- Потребител, който има създаден Профил на сайта www.Борса.bg и/или публикува една или повече Обяви;

1.8. „Обяви”- обявление за свободни работни позиции, съдържащо информация и условия за предлаганата работа. Обявите могат да бъдат платени (Акцентирани/Премиум) или безплатни;

1.9. „Инженерна борса”- виртуална секция за Обяви за свободни работни позиции в техническия сектор на страницата на www.Борса.bg;

1.10. „IT борса”- виртуална секция за Обяви за свободни работни позиции в IT сектор на страницата на www.Борса.bg;

1.11. „Академична борса”- виртуална секция за Обяви за стажантски позиции и възможности за обучение в техническия сектор на страницата на www.Борса.bg;

1.12. „Бизнес борса”- виртуална секция, представяща възможности за партньорство между компании, опериращи в техническия сектор, на страницата на www.Борса.bg;

1.13. „Профил на Предлагащ работа” – кратко представяне на юридическо лице, осъществяващо дейности в техническия сектор, на сайта www.Борса.bg., като информацията включва, но не само: информация и лого на компанията, технологии, начин на работа, придобивки, контакти;

1.14. „Профил на Търсещ работа” – кратко представяне на физическо лице, търсещо кариерно развитие в техническия сектор, на сайта www.Борса.bg., като информацията включва, но не само: имена, завършено образование, квалификация, професионален опит, контакти;

1.15. „Безплатен профил”- Профил, създаването и поддържането на който е безплатно и не изисква сключването на индивидуален договор;

1.16. „Партньорски профил” – Профил с допълнителни функционалности, създаването и поддържането на който се заплаща. Услугата Партньорски профил се предоставя и осъществява посредством сключването на индивидуален договор.

1.17. „Лични данни“– всяка информация за Потребителя, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство за защита на личните данни.


II. РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”

2.1. www.Борса.bg e виртуален информационен ресурс в Интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители, както и да предоставя Услуги в техническия сектор.

2.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.Борса.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно настоящите ОУ. Приемането на ОУ е задължително условие за ползване на Услугите, като за тези от тях, които са достъпни без регистрация, самото ползване на Сайта се счита за израз на съгласие с настоящите ОУ.

2.3. Борса.BG си запазва правото да променя ОУ по всяко време и по своя преценка, като промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Промените се поместват на Сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват за актуализации на ОУ и да съобразяват поведението си с тях.

2.4. Във връзка с предоставяните Услуги Инженер.БГ ООД обработва лични данни на Потребители, като обработването се извършва съгласно Раздел VI.

2.5. Доколкото предоставяните от Инженер.БГ ООД Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, Инженер.БГ ООД има право да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо изрично предупреждение. При извършване на промени в предоставяните от Инженер.БГ ООД услуги, по пренценка на Инженер.БГ ООД, информация за тези промени се публикува на видно място в Сайта, и/или се изпраща email съгласно т.3.13.

2.6. Инженер.БГ ООД притежава собствеността или правото на ползване на Сайта www.Борса.bg и на поместеното в него съдържание. Никой няма право да използва по какъвто и да е начин, да копира, модифицира или разпространявате съдържание от Сайта за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Инженер.БГ ООД.

2.7. Инженер.БГ ООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта www.Борса.bg и/или Услугите, предлагани от Инженер.БГ ООД.


III. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛ”

3.1. Услугата по създаване и поддържане на Безплатен профил включва представяне на Потребител на Сайта (юридически лицa) по предварително зададени от Инженер.БГ ООД информационни критерии и визия (данни на компанията, контакти и др.) Услугата е безплатна, но профилът трябва да е прегледан, редактиран при нужда и одобрен от администратор. В случай че Потребител желае да ползва допълнителните функционалности, предлагани от Инженер.БГ ООД, може да заяви желание за сключване на индивидуален договор за Услугата Партньорски профил.

3.2. Потребител на Услугата по настоящия раздел може да бъде всяко юридическо лице, надлежно регистрирано и осъществяващо дейности в техническия сектор.

3.3. Информацията, която се помества в Профила, се предоставя посредством попълването на стандартна форма на заявка от дееспособно лице, което декларира, че е оправомощено да представлява Потребителя на Услугата, включително да приеме настоящите ОУ и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на Профила от името и за сметка на Потребителя.

3.4. След изпращане на попълнената стандартна форма на заявка до администратор в Инженер.БГ ООД и отмятането на бутона за съгласие с ОУ Инженер.БГ ООД преглежда, одобрява и публикува информацията на Сайта www.Борса.bg. Договорът за предоставяне на Услугата Безплатен профил се счита за сключен от момента на активиране на Профила от страна на Инженер.БГ ООД.

3.5. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител декларира и гарантира: че е дружество, надлежно осъществяващо дейност съгласно законите на Република България; че представената за създаване на Профила информация съдържа само верни, пълни и актуални данни; че няма да преотстъпва, продава или прехвърля по какъвто и да е начин правата по създадения Профил.

3.6. В случай че Потребител желае в неговия Профил да присъства представяне на търговка марка или друг обект на интелектуалната собственост, той следва да притежава правото за разпространение чрез Сайта. Всеки Потребител поема пълната отговорност пред Инженер.БГ ООД в случай на предявяване на претенции от трети лица или налагане на санкции от съответен компетентен орган.

3.7. Инженер.БГ ООД не контролира и не носи отговорност за предоставената от Потребител и съдържащата в неговия Профил информация. При нарушение от страна на Потребител на изискванията и условията за ползване на Услугата същият е длъжен да обезщети Инженер.БГ ООД за всички претърпени вреди.

3.8. В случай че Потребител на Услугата Безплатен профил използва и Услугата Бизнес борса, публикуваните там Обяви са свързани и се визуализират и в неговия Профил.

3.9. Инженер.БГ ООД има правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услугата Безплатен профил, без да посочва причини за това.

3.10. Всеки Потребител на Услугата Безплатен профил може да поиска промени в информацията, налична в Профила.

3.11. Всеки Потребител на Услугата Безплатен профил може да поиска нейното прекратяване и изтриване на информацията от Профила.

3.12. В случай че Потребител на Услугата Безплатен профил извършва посредническата дейност по наемане на работа и подлежи на задължителна регистрация по Закона за насърчаване на заетостта, същият следва да посочва в Обявите номера, под който е регистриран за извършване на тази дейност.

3.13. Въз основа на предоставена от всички Потребители на Услугата Безплатен профил (посредством стандартните форми на заявка) информация Инженер.БГ ООД може да прави групиране и категоризиране на Потребителите по определени критерии (напр. месторабота, заплата, квалификация и др.).

3.14. Във връзка с предоставянето на Услугата Безплатен профил Инженер.БГ ООД се ангажира да уведомява Потребителя за развитието на Услугата под формата на периодични доклади и уведомления към Потребителя. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да бъде адресат на електронни изявления за целите на т.3.13.


IV. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ПАРТНЬОРСКИ ПРОФИЛ”


4.1. Услугата Партньорски профил представлява публикуване на Обяви за свободни работни позиции в техническия сектор на тематична виртуална секция на страницата www.Борса.bg от администратор на платформата.

4.2. Услугата Партньорски профил е достъпна както за Потребители с Профил на Сайта, така и за всяко юридически лице, надлежно регистрирано и осъществяващо дейности в техническия сектор, подписало договор за Партньорски профил с Инженер.БГ ООД. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител на Услугата декларира и гарантира, че е дружество, надлежно осъществяващо дейност съгласно законите Република България.

4.3. В случай че Потребител на Услугата Партньорски профил извършва посредническата дейност по наемане на работа и подлежи на задължителна регистрация по Закона за насърчаване на заетостта, същият следва да посочва в Обявите номера, под който е регистриран за извършване на тази дейност.

4.4. В случай че Потребител желае в негова Обява да присъства представяне на търговска марка или друг обект на интелектуалната собственост, той следва да притежава правото за разпространение чрез Сайта.

4.5. Инженер.БГ ООД не осъществява контрол и не носи отговорност за съществуването, надлежната регистрация и спазването на приложимата нормативна уредба от страна на Потребителите. В случай на неспазване изисквания по т.4.2, т.4.3 и т.4.4. по-горе и/или други нарушения на приложимото право от страна на Потребител, същият поема пълната отговорност пред Инженер.БГ ООД както при предявяване на претенции от трети лица, така и при налагане на санкции от съответен компетентен орган.

4.6. Услугата Партньорски профил се заявява писмено или чрез телефонно обаждане до контактно лице от страна на Инженер.БГ ООД. След уточняване на условията и подписване на Партньорски договор Потребителят дава изрично съгласие Инженер.БГ ООД да търси, въвежда и редактира при нужда обяви на юридическото лице, а Инженер.БГ ООД се задължава да изпраща за одобрение публикуваните обяви и да коригира при необходимост. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, условията и авторството на съответната Обява.

4.7. По желание на Потребителя и след предварително съгласуване с Инженер.БГ ООД в текстът на Обява може да бъде добавяно, изменяно или премахвано съдържание. По своя собствена преценка Инженер.БГ ООД може да прави единствено технически корекции на текста на Обява (форматиране, пунктуационни корекции). Публикуваните на www.Борса.bg Обяви следва да са само за технически позиции. Инженер.БГ ООД по своя собствена преценка разпределя в коя секция на Сайта да бъде публикувана всяка Обява. Една Обява може да бъде разпределена в повече от една секция.

4.8. На Сайта могат да се публикуват единствено Обяви, които отговарят на следните изисквания:

4.8.1. Обявите не трябва да съдържат изисквания с дискриминационен характер, материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др., съдържание с незаконен, нецензурен или обиден характер.

4.8.2. Обявите трябва да са за реални и актуални позиции, отговарящи на всички изисквания на приложимото трудово законодателство.

4.9.1. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител на Услугата Job Board декларира и гарантира, че има право да използва всяко съдържание на Обява, която се публикува в Сайта, и че всяка Обява отговаря на изискванията по т.4.8 по-горе. В случай че това не е така, Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, които произтекат от това за Инженер.БГ ООД или за трети лица.

4.9.2. Потребителят поема пълната отговорност пред Инженер.БГ ООД в случай на предявяване на претенции от трети лица във връзка с публикуваните на Сайта Обяви или налагане на санкции от съответен компетентен орган. Потребителят е длъжен да обезщети Инженер.БГ ООД за всички заплатени суми в полза на трети лица, както и на всички разходи и разноски, които Инженер.БГ ООД направи в тази връзка (включително, но не само – разходи за изпращане на съобщения, нотариални покани, разноски за съдебни процедури, в това число държавни такси, адвокатски хонорари, такси и разноски за принудително изпълнение и др.).

4.10.1. Инженер.БГ ООД има правото да откаже публикуването на Обява или да премахне Обява от Сайта при несъответствие с настоящите ОУ и/или по своя преценка. В случай че Потребителят ползва платената Услуга, Инженер.БГ ООД публикува друга негова Обява, отговаряща на изискванията на настоящите ОУ.

4.10.2. Инженер.БГ ООД има правото да откаже, да спре временно или да прекрати цялостното предоставяне на Услуга Партньорски профил за даден Потребител, без да посочва причини за това. В случай че Потребителят ползва платената Услуга, той продължава нейното използване след отпадане на причината за временното спиране. При невъзможност да бъде възстановено ползването на платената Услуга заплатената за непубликувани Обяви сума се приспада от други задължения или се възстановява на Потребителя.

4.11.След публикуване на Обява на Сайта Инженер.БГ ООД препраща на посочен от Потребителя на Услугата email адрес всички получени за съответната позиция кандидатури. Инженер.БГ ООД не извършва никаква предварителна обработка, селекция или преглед на постъпилите кандидатури. Инженер.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието, актуалността и съответствието на постъпилите кандидатури.

4.12. Всяка Обява се премахва от Сайта:

4.12.1 след премахване източник/ци на текста на Обявата по чл. 4.6 по-горе;

4.12.2. след изтичане на срока на обявата или по желание на Потребителя на Услугата Партньорски профил;

4.12.3. при сигнал за нередност с Обявата;

4.12.4. съгласно чл. 4.10 по-горе;

4.12.5. по разпореждане на компетентен държавен орган.

В случай че Потребителят ползва платената Услуга и Обява е премахната от Сайта на основание т.4.12.2, задължението за заплащане на цената не отпада, независимо от продължителността на присъствието на Обявата на Сайта.

4.13. В случай че Потребител ползва безплатния вариант на Услугата, Инженер.БГ ООД по своя преценка и без съгласието на Потребителя има право да помества рекламни банери и съобщения на страницата на всяка Обява. В случай че Потребител желае да ползва допълнителните функционалности, предлагани от Инженер.БГ ООД, може да заяви желание за ползване на платения вариант на Услугата.

4.14.1. Платената Услугата може да се заяви еднократно за по една Обява или за някои от предлаганите от Инженер.БГ ООД партньорски пакети. Услугата за еднократна платена Обява следва да бъде използвана в следващите 12 /дванадесет/ месеца от заявяването й, като заплащане се дължи дори и Потребителят да не е използвал посочения срок за публикуване на Обява.

4.14.2. Всяка платена Обява се визуализира преди всички останали безплатни Обяви в съответната секция според датата на публикуването й като платена Обява. При повече от една платена Обява в секцията, поредността се определя според момента на публикуване, като всяка нова Обява заема първата позиция в съответната секция. Премиум обявите са с предимство пред Акцентираните обяви. На страницата на Премиум платена обява не се поместват рекламни банери и други съобщения. На страницата на Акцентирана платена обява се поместват рекламни банери и други съобщения.

4.14.3. Потребител на платената Услуга заплаща цената в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от издаване на фактурата по посочената в нея банкова сметка на Инженер.БГ ООД, освен ако не е уговорено друго според Партньорския договор.

4.14.4. При забава за плащане на платената Услуга в уговорения според ОУ или конкретния Договор срок Инженер.БГ ООД има право да преустанови ползването на Услугата и да премахне всички Обяви на Потребителя, което не освобождава последния от задължението да заплати всички заявени платени Услуги.

4.14.5.Инженер.БГ ООД има право да изисква предплащане на определени платени Услуги като условие за предоставянето им.

4.15. Всяка допълнителна Обява, извън рамките на Партньорския договор, се заплаща като еднократна такава.

4.16. В зависимост от партньорския пакет Инженер.БГ ООД предоставя следните допълнителни функционалности за платените Обяви:

4.16.1. Employer branding публикация – Потребител, ползващ тази функционалност, може ежемесечно да предоставя информация за своята дейност, който да се публикува на Сайта след предварително съгласуване, списване/редакция и одобрение от страна на Редакционен отдел на Инженер.БГ ООД;

4.16.2. разпространение на обявите с бюлетини и в социалните канали, които Инженер.БГ ООД поддържа;

4.16.3. имиджово присъствие чрез банер, изработен или одобрен от Инженер.БГ ООД;

4.16.4. изработване на атрактивен профил (микросайт), включващ цялата информация за компанията, включително, но не само, описание на дейността, лого, снимки, видео, контакти, всички обяви за работа, промоции, статии и др.

4.17. Потребител на еднократна платена Услуга или на определен абонаментен план може да заяви ползването на някоя от допълнителните функционалности по т.4.16 при съответното допълнително заплащане и след предварително съгласуване с Инженер.БГ ООД.

4.18. Потребител на платения вариант на Услуга може да прекрати ползването на пакета по всяко време, но дължи заплащането на всички заявени до този момент платени Услуги.

4.19. Потребител на Услуга може да заяви промяна на абонаментния си план по всяко време, като промяната влиза в сила от следващия месец, а неизползваните Обяви (но не и допълнителните функционалности) от предходния план се прехвърлят към новия абонаментен план.

4.20. Потребителят на Услугата се съгласява Инженер.БГ ООД да разпространява всички или част от Обявите на Сайта www.Борса.bg чрез други интернет сайтове, включително и чрез www.Инженер.bg и www.BalkanEngineer.com.


V. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КАНДИДАТИ”

5.1. Потребител на Услугите по кандидатстване по Обява, публикувана на Сайта, може да бъде само дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст. Инженер.БГ ООД не проверява и контролира спазването на това изискване и не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

5.2. Всяко лице, отговарящо на изискванията по т.5.1. по-горе, може да създаде свой акаунт (потребителски профил) на Сайта, като попълни регистрационната форма, съдържаща информация за име и фамилия и е-mail адрес. Регистрацията дава възможност за съхранение на файлове (СV, препоръки, мотивационни писма и др.), както и други функционалности.

5.3.1. Потребителят сам решава каква информация да изпрати. Информацията, която се съхранява в профила и/или се изпраща на други лица посредством Сайта, не може да съдържа: рекламно съдържание, несвързано с кандидатстването; материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; съдържание с незаконен, нецензурен, обиден или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. Всеки Потребител носи отговорност и гарантира, че има право да използва съдържанието, което съхранява в своя потребителски профила си или изпраща на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на настоящите ОУ или на закона.

5.3.2. С всяко кандидатстване по обява (посредством функционален бутон “Кандидатствай”), Потребителят се съгласява Инженер.БГ ООД и работодателя да обработват личните данни на Потребителя за целите на кандидатстването. В случай, че Потребителят не е съгласен с обработката на лични данни съгласно тази т.5.3.2., Потребителят има право да не споделя споделя личните си данни с Инженер.БГ чрез Услугата и да не кандидатства по съответната обява.

5.4. Преди приключване на процеса по създаване на профил всеки Потребител е длъжен да се запознае с ОУ на Инженер.БГ ООД. Даването на съгласие за обработване на личните данни в съответствие с 5.3.2. и за запознаване и спазване на ОУ е условие за завършване на регистрацията на потребителския профил и за ползването на Услугите на Сайта и от този момент договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен.

5.5. Всеки регистриран Потребител отговаря за действията, извършени чрез неговия потребителски профил с използване на неговото име и парола за достъп. В случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв регистриран Потребител следва да уведоми Инженер.БГ ООД. По всяко време регистриран Потребител може да редактира информацията в потребителския си профил.

5.6. Инженер.БГ ООД има правото да премахне потребителския профил на регистриран Потребител от Сайта при несъответствие с настоящите ОУ и/или по своя преценка, без да посочва причини за това.

5.7. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител може да бъде блокиран (временно да бъде преустановен достъпа до него) в следните случаи:

5.7.1. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;

5.7.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;

5.7.3. със заявка от страна на самия регистриран Потребител;

5.7.4. при сигнал за нередност с профила;

5.7.5. по преценка на Инженер.БГ ООД.

5.8. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител се премахва от Сайта:

5.8.1. от Потребителя чрез заявка до Инженер.БГ ООД;

5.8.2. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;

5.8.3. по разпореждане на компетентен държавен орган;

5.8.4. съгласно т.5.6 по-горе.

5.9. При закриване на профил и прекратяване на договора данните, съхранявани в профила, се изтриват съгласно Уведомлението за поверителност.

5.10. Инженер.БГ ООД не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите, както при блокиране или изтриване на профили/или съдържание в съответствие с настоящите ОУ.

5.11. Регистрацията по т.5.2 не е задължително условие за кандидатстване по Обяви на Сайта, като всеки нерегистриран Потребител може да ползва Услугата и да заяви кандидатстване по определена Обява, използвайки функционалния бутон в края на текста на всяка Обява. Попълвайки формата за кандидатстване, всеки Потребител е длъжен да се запознае с ОУ на Сайта. Даването на съгласие за обработване на личните данни в съответствие с 5.3.2 и за запознаване и спазване на ОУ е условия за завършване на процеса по кандидатстване и от този момент договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен.

5.12. Инженер.БГ ООД не контролира и не носи отговорност за съдържанието на Обявите, публикувани на Сайта, нито дали представените Работодатели са надлежно учредени и съществуващи съгласно законите на Република България. При кандидатстване посочената от Кандидата информация се препраща на Работодателя. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава по кои Обяви и на кои Работодатели да изпратите кандидатури.

5.13. При всяко кандидатстване за свободна позиция по Обява Кандидатът получава на посочения от него email адрес потвърждение за кандидатстването с крака информация по коя точно Обява е кандидатствал.

5.14. Инженер.БГ ООД не е посредник, не извършва посредническата дейност по наемане на работа и по никакъв начин не участва в подбора и избора на кандидати или в последващата комуникация и договаряне на условия между страните. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава каква информация да изпрати, в какви договорни отношения да влезе и при какви условия. Инженер.БГ ООД не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай на неспазване на предложени и/или договорени условия или при нарушение на приложимото трудово законодателство, засегнатата страна следва да се обърне към компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия.


VI. РАЗДЕЛ „ЛИЧНИ ДАННИ“

6.1. Обработване на лични данни. Инженер.БГ ООД е администратор на лични данни. С приемането на ОУ ние ще считаме, че вие сте се запознали с ОУ, както и че сте съгласни с обработването на лични данни от Инженер.БГ ОД за статистически цели и изпращане на информация за обяви за работа, както и изпращане на Вашите данни до работодатели. В случай, че имате въпроси относно как и защо Инженер.БГ ООД обработва лични данни, може да се обърнете към нас на info.engineer.bg@gmail.com.

6.2. Взаимоотношения с Работодатели. За целите на предоставяне на Услугата, Инженер.БГ ООД споделя лични данни на Кандидати с Работодатели. Инженер.БГ ООД и Работодателите са отделни администратори на лични данни и всеки Кандидат следва да се запознае с Политиката/ Уведомлението за поверителност на Работодателя, по чиято отворена позиция е решил да кандидатства. Взаимоотношенията между Инженер.БГ ООД и Работодателите относно споделяните лични данни на Кандидати (“споделени лични данни”) се уреждат съгласно следните правила:

6.2.1. Всяка страна гарантира, че обработва споделените лични данни добросъвестно и законосъобразно и за целите, посочени в тези ОУ.

6.2.2. Всяка страна гарантира, че обработва споделените лични данни въз основа на собствено подходящо правно основание, посочено в съответното Уведомление за поверителност/Политика и предоставено на подходящ начин на Кандидатите.

6.2.3. Инженер.БГ ООД споделя лични данни в обем и вид, предоставени от Кандидатите само с Работодатели, по чиито съответния Кандидат е избрал да кандидатства.

6.2.4. Всяка страна прилага подходящи технически и организационни мерки при обработването на споделени лични данни. При споделяне на данните страната, към която те се прехвърлят, гарантира, че ще бъде предоставена адекватна и еквивалентна защита на споделените данни, по специално:

6.2.4.1. ограничаване на достъпа и прилагане на подходящи технологични мерки за защита;

6.2.4.2. провеждане на редовна оценка и тестове за потенциални заплахи;

6.2.4.3. гарантиране, че всички служители, работещи с лични данни, са били уведомени за техните роли и отговорности по отношение на обработката на лични данни.

6.2.5. Страните се съгласяват, че отговорността за обработването на искания за упражняване на правата на Кандидати принадлежи на страната, обработваща лични данни в контекста на съответното искане.

6.2.6. Страните се съгласяват при получаване на искане за упражняване на права от Кандидати, да си съдействат и да осигурят разумна и и своевременна помощ, за да могат да спазват исканията за упражняване правата на Кандидатите в срок, както и да отговорят на всякакви други запитвания или жалби от тяхна страна.

6.2.7. Всяка страна следва да уведоми другата страна възможно най-скоро, но не по-късно от 72 ч. от узнаването за всяко нарушение на сигурността на споделени лични данни с цел ограничаване на последствията от нарушението.

6.2.8. В случай на спор или иск, предявен от Кандидат или от надзорен орган относно обработката на споделени лични данни срещу една или срещу двете страни, всяка страна се задължава да информира незабавно другата страна за всички такива спорове или искове.

6.3. Използване на бисквитки. Инженер.БГ ООД използва бисквитки за подобряване на функционалността на сайта и качеството на предлаганите услуги. За повече информация относно бисквитките, може да се запознаете с Политиката за бисквитки, достъпна на Сайта и неразделна част от тези ОУ.


VIII. РАЗДЕЛ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ”

8.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени с електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

8.2. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.3. Инженер.БГ ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай че Потребител ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

8.4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящите ОУ или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 22.06.2023 г.