Инженерна борса

Електротехник, поддръжка на сгради и съоръжения

 • Компания Филкаб АД
 • Месторабота Пловдив
 • Дата 21.11.2023 г.
 • Референтен номер Ref.No:20231117
Повече за компанията

Описание на позицията

Основни отговорности:

 • Организира и провежда мерки за поддържане в изправност на съоръженията на територията на фирмата и търговските обекти – механооборудване, машини за превиване на кабели, помпени съоръжения, отоплителна централа и съоръжения за природен газ, съдове под налягане, климатични камери и климатични инсталации, вентилационни съоръжения, термопомпени съоръжения, отоплителни инсталации, абонатни станции, ВиК инсталации и съоръжения, стелажни системи и отделни повдигателни уредби, уреди за малка механизация и други съоръжения;
 • Участва и реализира ремонтни, монтажни и възстановителни дейности по енергийното стопанство на площадките на фирмата;
 • Изпълнява задачи по профилактика и ремонт на ел.съоръженията, изготвя заявки и разчети за снабдяване с материали и резервни части, необходими за експлоатацията на енергийното стопанство;
 • Извършва в срок съгласно план графиците електротехнически прегледи, ремонти и изпитания на силовото оборудване, участва в извършването на модернизация, реконструкция и усъвършенстване на техническите съоръжения и машините;
 • Контролира работата на отделните съоръжения на енергийното стопанство;
 • Следи за показанията на приборите за измерване, отчет, контрол и защита, и организира тяхната проверка при оторизираните фирми и контролни органи;
 • Участва в мероприятия за повишаване надеждността и икономичността в работата на енергийните съоръжения;
 • Води дневници за проверка на заземленията, за ревизия на електрическите табла и свързаните към тях машини и съоръжения и за проверка на ръчните електрически инструменти, преносими осветителни тела и трансформатори;
 • Извършва при планувани и текущи ремонти следните строителни работи: зидарски, мазачески, облицовъчни, полагане и ремонт на подови настилки, бояджийски и дърводелски ремонти, остъкляване на прозорци и врати, отстраняване течове по покривите на сградите на дружеството, монтаж и демонтаж на метални конструкции;
 • Отчита извършената работа пред прекия си ръководител и изготвя заявки за необходимите му материали;
 • Поддържа зелените площи на дружеството;
 • Участва в регулярното събиране, балиране и предаване на разделно събираните отпадъци от дружеството;
 • Поддръжка на съоръжения под налягане. Валидно свидетелство за правоспособност.

Информация за позицията

 • Свободна позиция Електротехник
 • Заетост Пълно работно време, С място на работа

Кандидатствай