Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

https://dl.uctm.edu

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) е държавно висше училище, акредитирано с висока оценка в България, което обучава студенти в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма.

 

ХТМУ дава възможност за издаване на европейско дипломно приложение, съгласно всички европейски изисквания и ECTS.

 

Обучението в специалностите на немски език завършва с двойна диплома, а на френски език е акредитирано на държавно ниво във Франция.

 

Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

 

По време на обучението си всеки студент има възможността да придобие допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност.

 

В университета функционира Кариерен център, който подпомага студентите при тяхната бъдеща реализация. Ежегодно се организират форуми за представяне на водещи фирми в областта на химическата, фармацефтичната и металургичната промишленост, на които студентите получават информация за актуални стажантски програми и вакантни работни позиции.

 

ХТМУ разполага и с модерен библиотечно-информационен център, който преоставя богат фонд от специализирана научна литература, електронен каталог и дигитална библиотека, съдържаща колекции от учебни електронни ресурси.

 

Университетът притежава отлична спортна база. Ежегодно се организират спортни турнири и учебни лагери.

 

Всички студенти от учебното заведение имат право целогодишно да се възползват от настаняване в общежитие, а тези в задочна форма на обучение – по време на своите очни занятия. ХТМУ разполага с 4 блока.

 

За учебната 2020/2021 година ХТМУ предлага прием в 25 специалности за ОКС „бакалавър“:

 

 - Автоматика и информационни технологии;

 - Безопасност на производствата и защита от бедствия и аварии;

 - Биоматериали за приложения в медицината;

 - Биомедицинско инженерство;

 - Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки;

 - Биотехнологии;

 - Горива и биоенергийни технологии;

 - Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн;

 - Дигитални технологии в металургията;

 - Енергийна и екологична ефективност в металургията;

 - Индустриален мениджмънт;

 - Инженерна екология и опазване на околната среда;

 - Инженерна информатика;

 - Инженерни материали и материалознание;

 - Металургия;

 - Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия;

 - Парфюмерия и козметика;

 - Полимерно инженерство;

 - Рециклиране на метали и сплави;

 - Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества;

 - Фин органичен синтез;

 - Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език, ОКС Магистър”);

 - Химично инженерство;

 - Химично инженерство (на немски език);

 - Чиста енергия и устойчиво развитие.

 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Адрес: 1756 София, бул. „Св. Климент Охридски" 8

Телефон: 2/81 63 100 

E-mail: uctm.rector@uctm.edu

Календар "Обучения"