Абонирай се безплатно

За Бюлетина на Инженер.bg с най-новото и най-интересното от бранша!

Технически университет – София, филиал Пловдив

Технически университет – София, филиал Пловдив

http://www.tu-plovdiv.bg/

Технически университет – София, филиал Пловдив в своята дългогодишна история се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Технически университет – София. 

 

Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование – "бакалавър", "магистър" и "доктор" с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават около 1 800 български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски и четиринадесет магистърски специалности, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен "доктор".

 

Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е с продължителност 8 семестъра. Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърска степен със срок на обучение 3 семестъра.  Филиалът на ТУ в гр. Пловдив осигурява качествено образование по широкопрофилни бакалавърски степени и профилирани магистърски специалности, които отговарят на потребностите на българската промишленост.


Структурата на ТУ-София, филиал Пловдив включва два факултета: 
Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене.

 

Бакалавърски програми: 
 - Компютърни системи и технологии; 
 - Автоматика, информационна и управляваща техника;

 - Автотранспортна техника (само задочна форма на обучение)
 - Електроника;
 - Електротехника;

 - Индустриално инженерство (на английски език);
 - Машиностроителна техника и технологии;
 - Машиностроене и уредостроене;
 - Транспортна техника и технологии;
 - Авиационна техника и технологии; 
 - Индустриален мениджмънт;
 - Дизайн и печатни комуникации;
 - Мехатроника.

 

Магистърски програми:

 - Компютърни системи и технологии; 
 - Автоматика, информационна и управляваща техника;
 - Електроника;
 - Електротехника;

 - Индустриално инженерство (на английски език);
 - Оптоелектронна и лазерна техника;

 - Индустриална електроника;
 - Машиностроителна техника и технологии;
 - Машиностроене и уредостроене;
 - Транспортна техника и технологии;
 - Авиационна техника и технологии; 
 - Дизайн и печатни комуникации;
 - Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност;

 - Мениджмънт на автомобилния транспорт.

 

Съгласно действащата рейтингова система на висшите учебни заведения в България, ТУ-София, в това число и Филиалът са на първо място по професионални направления, в които са включени тези специалности.

 

В Центъра за развитие и квалификация и в Центъра по предприемачество се осъществява обучение за придобиване на допълнителна квалификация и специализация. В помощ на учебния процес е и Центърът за дистанционно и електронно обучение.

 

Център „Кариера и възпитаници“ подпомага комуникацията между бизнеса, академичните среди и възпитаниците на университета и ежегодно организира форуми: „Ден на кариерата“ и „Стажове“, където студентите се срещат с бизнеса, с цел намиране на работа и стаж във водещи в България и света фирми.

 

Новите крупни инвеститори и новостроящите се промишлени предприятия в Пловдив и региона през последно време са предпоставка за нарастване на търсенето на инженерни кадри. Филиалът партнира с множество водещи фирми от страната и региона чрез съвместни проекти и провеждане на студентски стажове и практики, което е предпоставка за успешна реализация на обучаваните студенти в Технически университет – София, филиал Пловдив и утвърждава престижа на университета като водещо висше училище в областта на инженерните науки.

 

Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет – София и неговия Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят.

Технически университет – София, филиал Пловдив

Технически университет – София, Филиал Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ №25

Телефон: 032/659 559

E-mail: branch@tu-plovdiv.bg

 

Кариерен център  Филиал Пловдив

Адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Дюстабанов“ №25, 4 корпус, стая 4435

Телефон: 032/659 541 – маг. инж. Лалка Ботева

E-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

Календар "Обучения"