Академична борса

Химикотехнологичен и металургичен университет

За организацията

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) е държавно висше училище, акредитирано с висока оценка в България, което обучава студенти в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма.

ХТМУ дава възможност за издаване на европейско дипломно приложение, съгласно всички европейски изисквания и ECTS.

Обучението в специалностите на немски език завършва с двойна диплома, а на френски език е акредитирано на държавно ниво във Франция.

Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

По време на обучението си всеки студент има възможността да придобие допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност.

В университета функционира Кариерен център, който подпомага студентите при тяхната бъдеща реализация. Ежегодно се организират форуми за представяне на водещи фирми в областта на химическата, фармацефтичната и металургичната промишленост, на които студентите получават информация за актуални стажантски програми и вакантни работни позиции.

ХТМУ разполага и с модерен библиотечно-информационен център, който преоставя богат фонд от специализирана научна литература, електронен каталог и дигитална библиотека, съдържаща колекции от учебни електронни ресурси.

Университетът притежава отлична спортна база. Ежегодно се организират спортни турнири и учебни лагери.

Всички студенти от учебното заведение имат право целогодишно да се възползват от настаняване в общежитие, а тези в задочна форма на обучение – по време на своите очни занятия.

 

Контакти

 

Повече за Химикотехнологичен и металургичен университет

1 2 3